PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : işletme - iktisat


 1. Muhasebe Dökümanları...
 2. Kovaryans , korelasyon, katsayisi
 3. Toplam Kalite Yönetimi
 4. Modern Portföy Yönetimi
 5. 1923'den Günümüze Türkiye Ekonomisi
 6. TemeL iStatistik KavramLarı
 7. Uluslar Arasi Işletme Politikasi
 8. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
 9. Açık Pozisyon
 10. Kooperatiflerin Genel özellikleri
 11. Bütçe Çeşitleri
 12. Türkiye’deki Girişim Ve Girişimcilik
 13. Sermaye ŞirketLeri
 14. Yatırım Teorisi
 15. Küçük-Orta ölçekli Işletmelerin Sektörel DişTicaret şirketleri Olarak örgütlenmeleri
 16. Ekonomik Sistem
 17. Paranın HikayeSi
 18. Türkiye De Tarim Ve Hayvancilik Sektörü
 19. Türkiyede SanayiLeşme
 20. Havayolu Taşimaciliği
 21. Karayolu Ulaştirmasi
 22. Ticari işLetme Nedir ?
 23. Piyasaya Yeni Bir Mal Çıkarılışı
 24. Gelİr Ve Malİyet FaktÖrlerİ
 25. BÜyÜme Ve SanayİleŞme Polİtİkalari
 26. 1923'den Günümüze Türkiye Ekonomisi
 27. Enflasyon ve Maliye Politikası
 28. Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları
 29. Uluslar Arası Pazarlara giriş stratejisi ve Makro Pazarlama
 30. Avrupa BİrlİĞİ’ Nİn Enerjİ Kaynaklari
 31. Dış Kaynaklardan Yararlanmanin Türleri
 32. İhracata Yönelik Dış Ticaret Politikası ve İhracatı Teşvik Politikası Kapsamı
 33. Ekonomik İstikrar
 34. İktisat
 35. Ekonomik Kalkinma
 36. Banka BİlanÇolarinin İncelenmesİ
 37. Anonİm Şİrketlerde KuruluŞ İŞlemlerİ
 38. Reklam Ve Reklamin Pazarlamadaki Yeri
 39. MArka Ve Markalaşma
 40. Pazarlama Kavramı, Tanımı, Gelişimi
 41. Bankacılığın Tarihçesi
 42. Risk Yönetimi
 43. Sevk İrsaliyesi
 44. Poliçeler
 45. Kapitalizmin Sürekliliği
 46. Proje Finansmanının özü
 47. Işletme Stratejinsinin öğeleri
 48. Grup çeşitleri
 49. Kişisel Satış / Kavramlar / Satış ve Liderlik
 50. Etkin İletişim / Kavramlar / Satış ve Liderlik
 51. Merkantilizm / Akımlar ve Teoriler / Ekonomi
 52. Program Geliştirme Süreci
 53. Toplam Kalite Yönetimi
 54. Uluslar Arasi İŞletme Polİtİkasi
 55. alacaklılarla Ticaret
 56. Pazar ÖlÇÜmlemesİ İlkelerİ
 57. Devalüasyon ne demektir?
 58. Halka Arza Aracilik Faalİyetİ
 59. İdari Yapı
 60. Borsa Nedir? Nelerden Etkilenir?
 61. Oligopol
 62. Vergi Uyuşmazlıkları
 63. Katma Değer Vergisi (Kdv)
 64. Stagflasyon Ve Malİye Polİtİkasi
 65. Karapara Aklama
 66. Gümrük İşlemleri
 67. Beyanname Türleri
 68. Küçük Işletmenin Fonksiyonlari
 69. Entellektüel Sermaye
 70. İş AnaLizi
 71. İnternet ÇaĞinda DeĞİŞen Bankacilik
 72. Uslararasi Tİcaret Teorİsİ
 73. DÖnemsel İŞ(temp) Nedİr?
 74. Kalite Maliyetlerine Giriş
 75. Rekabet Yönetimi
 76. Risk Sermayesi
 77. Risk Yönetiminde Vadeli Işlemlerin Rolü
 78. Satış Yönetimi
 79. Sermaye Soru CevapLar
 80. Sermaye PiyasaLarı
 81. Sermaye Pİyasasi AraÇlari
 82. Stratejik PLanLama
 83. Stratejİk Kavramlar
 84. Stratejİk Planlama SÜrecİ
 85. Stratejik Yönetim
 86. Stratejik Yönetimin Kapsami Ve Tarihçesi
 87. Süreç Yönetimi
 88. şirket Birleşmelerinin Tanimi Ve Türleri
 89. şirket Kuruluş Aşamalari
 90. Toplam Kalİte YÖnetİmİ
 91. Kalİte Denetİmİ
 92. Toplam Kalİte YÖnetİmİ Nedİr?
 93. Toplam Kalİte YÖnetİmİnde Stratejİ Belİrleme
 94. Toplam Kalİte YÖnetİmİnİn BaŞarisini Engelleyen FaktÖrler
 95. Toplam Kalite Yönetimi’nin Öğeleri
 96. Tüketicinin Korunmasi
 97. Uluslararasi Pazarlama AraŞtirmasi
 98. Kobİ’lerde Pazarlama Sorunlari
 99. Uluslararasi Işletmecilik Ve çok Uluslu Işletmelerde Yönetim
 100. Uluslararasi Para Piyasalari
 101. Uluslar Arasi Pazarlamada Pazar Bölümlendirmesi Ve Hedef Pazar Seçimi
 102. Ücret Kavrami
 103. Vİzyon, Mİsyon, Stratejİ, AmaÇ, Polİtİka,taktİk, Program Ve BÜtÇe Kavramlari
 104. Yabancı Sermaye
 105. Yabanci Sermayenin Tanimi Ve Kapsami
 106. Yabanci Sermayenİn Sakincalari Ve Yararlari
 107. Türkiye’de Yabanci Sermayenin Gelişimi
 108. Yabanci Sermaye Şİrketlerİne Uygulanan TeŞvİkler
 109. Yabanci Sermayeli Yatirimlarin Türkiye Ekonomisindeki önemi Ve Etkileri
 110. Yabanci Sermaye Yatirimlari Konusunda Tedbİr Ve Önerİler
 111. Yeni ürünler Başariya Götüren Faktörler
 112. Yöneticilerin yaptığı en büyük hataLar
 113. Yöneticilik Ve Motivasyon
 114. YÖnetİmİn Özellİklerİ Ve İlkelerİ
 115. Para Politikası
 116. Borsa Nedir? Nelerden Etkilenir?
 117. Ankes
 118. Bankacılık Denetim Ve Düzenleme-İktisat
 119. İşletmedeki Bilgi Sistemleri Hakkında Bazı Genel Bilgiler
 120. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim Teşkilatı
 121. Arbitraj
 122. Yönetim Kavramı
 123. Futures Sözleşme Türleri/Dış Ticaret
 124. Para ve Kur Politikası [ekonomi]
 125. Yatırımın Yeni Adı: Risk Sermayesi [Bilgilendirme-Anlatım]
 126. İleri Planlama ve Çizelgeleme
 127. Gelir Vergisi Döküman (15 sayfa)-İktisat
 128. Pazarlama Stratejileri
 129. İşletmelerde Uygulanan Ücret Sistemleri
 130. Enerji Kaynaklarından Ekonomik Olarak Yararlanmayı Kavrayabilme
 131. BÜtÇe ÇeŞİtlerİ
 132. Türk Ekonomisinin Gelişme Tarihi
 133. Kooperatİflerİn Genel Özellİklerİ
 134. Birleşmiş Milletler ve Ekonomik Komisyonları (TEZ)-İktisat
 135. Devaluasyon - EKONOMİ
 136. Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi
 137. KÜÇÜk İŞletmenİn Fonksİyonlari
 138. İşletmelerde Organizasyon
 139. İş Analİzİ
 140. İktisat Ders Notları
 141. İnternet ÇaĞinda DeĞİŞen Bankacilik
 142. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) / Türkiye Ekonomisi / Ekonomi
 143. İŞletme Kaynaklari Planlamasi (erp)
 144. İŞletme Tanim
 145. Uluslar Arasi İŞletme Polİtİkasi Ve Ekonomİk BİrleŞmeler
 146. İlişkisel veri tabanı uygulamaları
 147. Uluslararasi Tİcaret Teorİsİ
 148. DiŞ Tİcaretİn ÖnÜndekİ Engeller Ve Çevresel Krİterler İle DiŞ Tİcaret İlİŞkİsİ
 149. Keynez Yaklaşım Ve maliye politikası
 150. KALİTE MALİYETLERİNİN ANALİZİ ve YÖNETİMİ (ödev)